FAQ

Få svar på dine spørgsmål om os
Vi har valgt navnet Resilient People, fordi vi er overbeviste om, at resiliens er et fælles organisatorisk anliggende, hvor hvert eneste medlem i hele organisationen spiller en afgørende rolle i krisesituationer.

Det er en pludselig og ofte uforudsigelig begivenhed, hændelse eller situation, der er opstået eksternt eller internt, og som truer den daglige drift og organisationens virke over en vis tidshorisont. En kritisk hændelse medfører ofte intens organisatorisk stress, usikkerhed og et akut behov for beslutningstagning, hvilket kræver ekstraordinære kompetencer og handling for at kunne håndtere. En kritisk hændelse vil ofte medføre risiko for forskellige typer tab, herunder økonomisk.

En operativ tilgang baseret på koordinering, samarbejde og kommunikation samt evnen til at træffe hurtige og kvalificeret beslutninger for at minimere skade og genoprette stabilitet. I en krisesituation træffes afgørende beslutninger på et meget spinkelt vidensgrundlag, der kan få vidtgående konsekvenser. En effektiv krisehåndtering forudsætter at alle i organisationen, på alle niveauer, har et personligt og fagligt kriseberedskab. Dette indbefatter blandt andet, at alle ved hvad der forventes af dem, alle har forståelse for eget handlerum og at alle har de krævede kompetencer til at kunne agere under krisen. En effektiv krisehåndtering har en strategisk forankring.

Resiliens er et udtryk for en organisations evne til at håndtere dagligdagens såvel som de mere sjældne forandringer og påvirkninger, der helt eller delvist udfordrer organisationens drift og virke. Resiliens associerer fagfolk ofte med organisatorisk spændstighed, absorbering, elasticitet, ukuelighed, overlevelsesevne, læring, udholdenhed, trivsel og tilpasningsevne. Resilient People ApS hjælper danske virksomheder med at blive mere resiliente imod kritiske hændelser.
Nogle kriser kan forudses, andre kommer helt overraskende. Kriser kan også være afgrænset eller systemiske. Det er en yderligere udfordring ved de systemiske kriser, at problemerne eskalerer uproportionelt og forstærker hinanden og dermed fører til kaskader af tværgående negative konsekvenser for organisationen.
Systemiske krise kræver ofte en helhedsorienteret tilgang samt ikke mindst ekstraordinær forståelse for krisers natur samt indsigt i organisationens virkemåde og ikke mindst ekstraordinær ro og overblik for de involverede, der træffer beslutninger og handler.

Organisationer og ledere/medarbejdere som:

  • Forstår betydningen af en stærk decentral organisation i relation til krisehåndtering
  • Ønsker at taget første skridt med at implementere risikostyring
  • Kan se, at hvis selv-læring ikke indgår, så bliver det dyrt med eksterne konsulenter 
  • Forstår betydningen af proaktiv tilgang til risikostyring


Kriseduelighedens paragraffer (mindset og adfærd):
§1: “Kriseduelighed er evnen til effektivt at møde, udholde og overvinde kriser på en måde, der er bæredygtig for både individet og omgivelserne.”

§2: “At være kriseduelig indebærer en cyklisk proces, hvor man lærer af uundgåelige fejltrin for kontinuerligt at tilstræbe at skabe forbedring.”

§3a: “En kriseduelig person kendetegnes ved særlige personlige egenskaber, sociale færdigheder og kognitive kompetencer, suppleret med en dyb forståelse af krisers natur.”

§3b: “En kriseduelig organisation udviser fordelagtige strukturer, kulturer og ledelsesmetoder. En integreret og kriseduelig organisation fungerer konstant, ansvarligt og fleksibelt, drevet af både individuelle og relationelle kompetencer